Autominiaturen
Van Zuthem

Meppel

Beste relatie van Autominiaturen Van Zuthem,

Per 1 april 2020 is de overname van Autominiaturen Van Zuthem door Tom's modelauto's B.V. uit Purmerend een feit. Wij denken in Tom's modelauto's een goede overnamepartner te hebben gevonden die dezelfde service en klantvriendelijkheid zal bieden als u van ons gewend bent. De eigenaar Tom van der Scheun is iemand met een hart voor modelauto's en heeft een grote winkel in Purmerend, met bijbehorende online shop. Met deze overname wordt het tijdperk Autominiaturen Van Zuthem afgesloten, maar dient zich een nieuw tijdperk aan in de vorm van Tom's modelauto's.

Wij kijken terug op ruim 30 mooie jaren. Het begon allemaal met een kleine meter tafel in de Flint in Amersfoort met Herpa-modellen verkregen van de welbekende Herpa importeur De Kleine uit Meppel. De 1:87 schaal was toen al meer dan alleen decoratie voor modelspoorliefhebbers, het waren ook modelautoverzamelaars die wij op de beurzen in Houten en Eefde troffen.

Met de komst van internet werd onze klantenkring verder uitgebreid en werd een eenvoudige maar effectieve internetpagina opgezet waar velen onder u de begeerde modellen en toebehoren van onder andere Herpa, Brekina, Busch, Norev, Rietze en Artitec konden bestellen. De website van Autominiaturen Van Zuthem is nu in zijn geheel gekoppeld aan die van Tom's modelauto's. Reeds gedane bestellingen die op dit moment nog niet uitgeleverd zijn, zijn overgenomen door Tom's modelauto's en worden tegen dezelfde prijzen die wij rekenden uitgeleverd.

Goed om te weten is dat onze vertrouwde website (www.vanzuthem.nl) voorlopig nog naast die van Tom's modelauto's (www.Toms.nl) blijft bestaan. Uw bestellingen via de website en via de e-mail (auto@vanzuthem.nl en Toms@Toms.nl) komen goed terecht en worden per 1 april 2020 door Tom's afgehandeld. In april en mei zal het team van Tom's modelauto's ervoor zorgen dat alle modelauto's en andere items die te koop staan op de website staan van Autominiaturen Van Zuthem zijn ingevoerd in de website van Tom's modelauto's. Bijvoorbeeld binnenkort kunt u de nieuwe Herpa modellen van juli/augustus al op de website van Tom's modelauto's aantreffen: www.Toms.nl/.

Tenslotte willen wij al onze klanten dank zeggen voor het vertrouwen dat wij de afgelopen 30 jaar van u hebben mogen ontvangen.

Tot ziens!

Thea en Jan van Zuthem

PS Mocht u niet willen dat uw gegevens (uw e-mailadres) overgaan naar Tom's modelauto's, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Dan verwijderen wij u uit het klantenbestand.


 

Liebe Kunden und Verwandte von Autominiaturen Van Zuthem,

Ab dem 1. April 2020 wurde die Autominiaturen Van Zuthem von Tom's Modelauto's B.V. aus Purmerend eine Tatsache. Wir glauben, dass wir mit Tom's Modelauto's s einen guten Akquisitionspartner gefunden haben, der den gleichen Service und die gleiche Kundenfreundlichkeit bietet, wie Sie es von uns gewohnt sind. Der Besitzer Tom van der Scheun ist jemand mit einem Herzen für Modelauto's und hat ein grosses Geschäft in Purmerend mit einem dazugehörigen Online-Shop. Diese Akquisition schliesst die Ära der Van Zuthem Autominiaturen ab, aber mit Tom's Modelauto's zeichnet sich eine neue Ära ab.

Wir blicken auf mehr als 30 schöne Jahre zurück. Angefangen hat alles mit einem kleinen Messertisch im Flint in Amersfoort mit Herpa-Modellen des bekannten Herpa-Importeurs De Kleine aus Meppel. Der Massstab 1:87 war bereits mehr als nur Dekoration für Modellbahnbegeisterte, es waren auch Modellwagensammler, die wir auf den Messen in Houten und Eefde gefunden haben.

Mit dem Aufkommen des Internets wurde unser Kundenkreis weiter ausgebaut und eine einfache, aber effektive Internetseite eingerichtet, auf der viele von Ihnen die begehrten Modelle und Accessoires unter anderem bei Herpa, Brekina, Busch, Norev, Rietze und Artitec bestellen konnten. Die Website von Autominiaturen Van Zuthem ist jetzt vollständig mit der von Tom's Modelauto's verknöpft. Bereits aufgegebene Bestellungen, die noch nicht geliefert wurden, wurden von Tom's Modelauto's übernommen und zu den von uns berechneten Preisen geliefert.

Gut zu wissen ist, dass unsere vertrauenswördige Website (www.vanzuthem.nl) vorerst neben der von Tom's Modelauto's (www.toms.nl) bestehen bleibt. Ihre Bestellungen über die Website und per E-Mail (auto@vanzuthem.nl und toms@toms.nl) kommen korrekt an und werden am 1. April 2020 von Tom's Modelauto's bearbeitet. Im April und Mai dieses Jahr wird das Team von Tom's Modelauto's sicherstellen, dass alle auf der Autominiaturen Van Zuthem-Website zum Verkauf stehenden Modelauto's und sonstigen Artikel auf der Modellauto-Website von Tom eingetragen werden. In Kürze finden Sie beispielsweise die neuen Herpa-Modelle von Juli / August auf der Website von Tom's Modelauto's: www.Toms.nl/.

Abschliessend möchten wir uns bei allen Kunden für das Vertrauen bedanken, das wir in den letzten 30 Jahren von Ihnen erhalten haben.

Auf Wiedersehen!

Thea und Jan van Zuthem

PS Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten (Ihre E-Mail-Adresse) an Tom's Modelauto's übertragen werden, teilen Sie uns dies bitte so bald wie möglich mit. Dann werden wir Sie aus dem Kundenstamm entfernen.


 

Dear relation of Autominiaturen Van Zuthem,

As of April 1st, 2020, the acquisition of Autominiaturen Van Zuthem by Tom's modelcars B.V. from Purmerend is a fact. We believe that we have found a good acquisition partner in Tom's modelcars that will offer the same service and customer-friendliness as you are used to from us. The owner Tom van der Scheun is someone with a heart for modelcars and has a large store in Purmerend, with an accompanying online shop. This acquisition closes the era of Van Zuthem Autominiaturen, but a new era is emerging with Tom's modelcars.

We look back on more than 30 beautiful years. It all started with a small meter table at a hobby fair in the Flint in Amersfoort with Herpa models purchased at the well-known Herpa importer De Kleine from Meppel. The 1:87 scale was already more than just decoration for modelrailway enthusiasts, it was also modelcar collectors that we found at the hobby fairs in Houten and Eefde.

With the advent of the internet, our clientele was further expanded and a simple but effective internet page was set up where many of you could order models and accessories from Herpa, Brekina, Busch, Norev, Rietze and Artitec et cetera. The website of Autominiaturen Van Zuthem is now fully linked to that of Tom's modelcars. Orders already placed that have not yet been delivered have been taken over by Tom's modelcars and are delivered at the same prices that we charged.

It is good to know that for the time being our trusted website (www.vanzuthem.nl) will continue to exist alongside that of Tom's modelcars (www.Toms.nl). Your orders via the website and per e-mail (auto@vanzuthem.nl and Toms@Toms.nl) will arrive correctly and will be processed by Tom's modelcars as of April 1st 2020. In April and May of this year, the team of Tom's modelcars will ensure that all modelcars and other items for sale on Autominiaturen Van Zuthem's website are entered into the Tom's modelcar website. For example, soon you can find the new Herpa models from July/August on the website of Tom's model cars: www.Toms.nl

Finally, we would like to thank all our customers for the trust we have received from you over the past 30 years.

We'll meet again,

Thea and Jan van Zuthem

PS If you do not want your personal details (e.g. your email address) to be transferred to Tom's modelcars, please let us know as soon as possible. We will remove you from the customer base.


 

Cher clients de Autominiaturen Van Zuthem,

Depuis le 1er avril 2020, l'acquisition d'Autominiaturen Van Zuthem par Tom's Modelauto's B.V. de Purmerend est un fait. Nous pensons que nous avons trouvé un bon partenaire d'acquisition dans Tom's Modelauto's qui offrira le même service et la même convivialité que vous en avez l'habitude. Le propriétaire Tom van der Scheun est quelqu'un qui aime les modèles réduits de voitures et possède un grand magasin à Purmerend, avec une boutique en ligne qui l'accompagne. Cette acquisition clôt l'êre de Van Zuthem Car Miniatures, mais une nouvelle ère émerge sous la forme de modèles réduits de voitures de Tom.

Retour sur plus de 30 belles années. Tout a commencé avec une petite table de mètre dans la foire d'hobby chez De Flint d'Amersfoort avec des modèles Herpa obtenus auprès du célèbre importateur Herpa De Kleine de Meppel. L'échelle 1:87 était déjà plus que de la décoration pour les amateurs de modélisme ferroviaire, c'était aussi des collectionneurs de voitures miniatures que nous avons trouvées lors des foires de Houten et Eefde.

Avec l'avènement d'Internet, notre clientèle s'est encore élargie et une page Internet simple mais efficace a été mise en place où beaucoup d'entre vous pouvaient commander les modèles et accessoires convoitès de Herpa, Brekina, Busch, Norev, Rietze et Artitec et cetera. Le site Web d'Autominiaturen Van Zuthem est désormais entièrement lié à celui des Tom's Modelauto's. Les commandes déjà passées qui n'ont pas encore été livrées ont été prises en charge par Tom's Modelauto's et sont livrées aux mêmes prix que nous avons facturés.

Il est bon de savoir que pour le moment notre site Web de confiance (www.vanzuthem.nl) continuera d'exister parallèlement à celui de Tom's Modelauto's (www.Toms.nl). Vos commandes via le site Web et par e-mail (auto@vanzuthem.nl et Toms@Toms.nl) arriveront correctement et seront traitées par Tom's le 1er avril 2020. En avril et mai, l'équipe des modèles de voitures de Tom veillera à ce que tous les modèles de voitures et autres articles en vente sur le site Web Autominiaturen Van Zuthem soient inscrits sur le site Web de modèles de voitures Tom. Par exemple, vous trouverez bientôt les nouveaux modèles Herpa de juillet / août sur le site Web des modèles de voitures de Tom: www.Toms.nl/.

Enfin, nous tenons à remercier tous nos clients pour la confiance que nous avons reçue de vous au cours des 30 dernières années.

Au Revoir!

Thea et Jan van Zuthem

PS Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées (votre adresse e-mail) soient transférées sur les modèles de voitures de Tom, veuillez nous en informer dès que possible. Ensuite, nous vous retirerons de la base de clients.